آموزش فعال وكارآمد-روش تدریس-نمونه سوال-ارزشیابی و...(اول تاششم ابتدایی)
 
 
 
نویسنده : مهدي احمدي
تاریخ : شنبه دهم دی ۱۳۹۰

مقدمه

     در روش جديد آموزش علوم ، معلم نقش محوري سابق را ندارد ، بلكه اين دانش آموزان هستند كه با فعاليت خود تلاش مي كنند به اهداف آموزش دست يابند ، با وجود اين ، نمي توان گفت كه از اهميت نقش معلمان كاسته شده است.

     معلمان به عنوان مديران كلاس  و طراحان آموزش تلاش مي كنند تا روش هاي آموزش را بهبود بخشند. آنان فرصت هايي براي يادگيري بهتر فراهم مي آورند و دست يابي به اهداف آموزش را تسهيل مي كنند. معلمان هم چنين درباره ي نوع روش هاي سازماندهي و زمان به كارگيري هر يك از روش هاي ارائه ي محتوا تصميم گيرنده هستند.

     با توجه به اهداف نوين آموزش علوم ، اين امر بسيار مهم است كه روش هاي ارائه و سازماندهي بتواند فرصت هاي درگيري بيشتر فراگيران در موقعيت هاي آموزشي را فراهم آورد و اجازه دهد تا دانش آموزان با روش هاي كاوش گري و حل مسأله و ساير مهارت ها به اهداف آموزشي دست يابند.

     نمونه هاي فراواني از روش ها وجود دارد كه مي توانند اثبات كنند كه رويكرد نوين آموزش علوم ، با مديريت هوشمندانه اي معلمان در كلاس درس ، نتايج آموزشي مطلوبي به بار مي آورد. نتايج آموزش از يك سو ، ميزان جذابيت آموزش را در نظر دارد و در انديشه ي افزايش رغبت و علاقه ي شاگردان است . واز سوي ديگر ، اثر بخشي و كارايي آموزش را مورد توجه قرار مي دهد.

معلمان به عنوان طراحان آموزشي در اثر بخشي آموزش ، دستيابي همه ي فرا گيران به اهداف آموزش را جويا مي شوند ودر بحث كارآيي يا كارآمدي ، به انجام درست برنامه هاي آموزش توجه مي كنند كه از حداقل هزينه ها و زمان هاي صرف شده حمايت مي كند. روش پودماني (پيمانه اي) الگوي مناسبي براي تحقق اين اهداف است.

 

 

 

 

 

 

مراحل انجام روش پودماني

      روش پودماني ، پس از مشخص شدن محتواي تدريس و اهداف اصلي آن و تعيين قابليت     ارائه ي محتوا بر اساس مراحل زير انجام مي شود :

1-   اهداف اصلي به اهداف  عملكردي مشخص تقسيم مي شود.

2-  فعاليت ها و موقعيت هاي عملكردي مناسبي در ارتباط با هر يك از اهداف فوق طراحي   مي شود. از اين موقعيت ها به عنوان ايستگاه هاي فعاليت يا ميز كار ياد مي شود.

3-  گروه هاي دانش آموزان به گونه اي ترتيب داده و توجه مي شوند تا به صورت چرخشي ،به ترتيب فرصت پيداكنند تا همه ي فعاليت ها را انجام دهند. مهم نيست كه هر گروه با كدام فعاليت آغاز مي كند. آنچه اهميت دارد، اين است كه در طول كلاس ،همه ي گروه ها ،همه ي فعاليت ها را انجام دهند.

4-  زمان آموزش (كلاس) به بخش هاي مساوي تقسيم مي شوند. در هر بخش ، هر گروه از دانش آموزان ،مشغول يك فعاليت هستند و با پايان زمان آن بخش ، هر گروه به ميز كار بعدي مي رود و فعاليت تازه اي را آغاز مي كند.

               ميز كار 3                                ميز كار 2                           ميز كار 1

                ميز كار 4                                                                        ميز كار 5

بهتر است كه تعداد گروه ها با تعداد ميز كارها (فعاليت هاي طراحي شده) يكسان باشد تا در هيچ بخش از كلاس گروهي بيكار نباشد.

5-  گرو هها در فرصتي كه براي تلفيق نتايج حاصل از ايستگاه هاي فعاليت دارند ، با مطالعه كتاب درسي به اهداف اصلي واحد درسي مورد نظردست پيدا مي كنند .

موضوعات مرتبط: روش تدریس