آموزش فعال وكارآمد-روش تدریس-نمونه سوال-ارزشیابی و...(اول تاششم ابتدایی)
 
 
 
نویسنده : مهدي احمدي
تاریخ : چهارشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۰

اهداف كلي ، برنامه هاي درسي و مواددرسي پايه ششم ابتدايي تصويب شد.

 

در هشتصدو پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش اهداف كلي ، برنامه هاي درسي و مواد درسي پايه ششم ابتدايي تصويب شد و به امضاي رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي آموزش و پرورش رسيد .

 

بر اساس اين مصوبه ،تكميل،تعميق و تثبيت اهداف مصوب دوره ابتدايي متناسب با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و همسو با برنامه درسي ملي مي باشد و تربيت همه جانبه دانش آموزان در راستاي دستيابي به مراتبي از حيات طيبه متناسب با موفقيت ها و نيازهاي جديد و پاسخ به اقتضائات آن و كسب آداب و مهارتهاي ضروري براي ورود به دوره تحصيلي بعدي و تأمين زندگي از اهداف كلي پايه ششم ابتدايي مي باشد .

لذا با توجه به مصوبه اهداف برنامه هاي درسي پايه ششم شامل : ۱- تربيت عقلاني و تقويت تفكر و تعقل ۲- تعمق باور به ارزشمندي نهاد خانواده ، وطن ، فرهنگ و هويت اسلامي – ايراني و ارج نهادن به ميراث فرهنگي ، قانون صداقت و پاكي ۳- تقويت باور به هدفمندي خلقت ، آيه بودن آن ، ارزشمندي مخلوقات و درك قوانين و زيبايي هاي جهان آفرينش ۴- آشنايي با آداب و مهارتهاي زندگي وبه كارگيري آن ها و ...

جدول مواد و ساعات درسي  پايه ششم ، با نظر به اين كه مجموع ساعات سالانه دوره ابتدايي كه شامل 850 ساعت فعاليت كلاسي است ، جدول مواد درسي و ساعات هفتگي دروس پايه ششم به شرح ذيل خواهد بود .

رديف

مواد درسي

ساعت

۱

قرآن

۳

۲

تعليمات ديني و اخلاق

۲

۳

زبان و ادبيات فارسي

۵

۴

مطالعات اجتماعي و آداب زندگي

۳

۵

رياضيات

۴

۶

علوم تجربي

۲

۷

هنر

۲

۸

سلامت و تربيت بدني

۲

۹

تفكر و پژوهش

۱

۱۰

كار و فناوري

۱

جمع

۲۵

يك ساعت از ساعات درس قرآن به صورت تجميعي براي تقويت روخواني ، روان خواني و انس قرآن اختصاص مي يابد.

موضوعات مرتبط: مطالب مفید